Svaz moderní energetiky posiluje o další asociace ze sektoru obnovitelných zdrojů

Svaz moderní energetiky posiluje o další asociace ze sektoru obnovitelných zdrojů

12. 9. 2018

Členy Svazu moderní energetiky se staly Česká fotovoltaická asociace a Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů. Svaz moderní energetiky tak posílil svou členskou základnu o zkušené fotovoltaické experty na navrhování, prodej, realizace a servis střešních fotovoltaických a hybridních elektráren a provozovatele i projektanty malých vodních elektráren.

Svaz moderní energetiky má za cíl spojit sektor progresivních a dynamicky se rozvíjejících řešení v oblasti obnovitelných zdrojů, akumulace energie nebo energetických služeb. Cílem je nabídnout jednotnou pozici k připravovaným legislativním změnám, které stanoví podmínky dalšího rozvoje moderní energetiky v Česku. Noví členové se v rámci práce ve Svazu moderní energetiky zapojí například do očekávaného projednávání připravovaných klíčových změn legislativy: novely zákona o podporovaných zdrojích energie a energetického zákona. Svaz moderní energetiky bude prosazovat průřezová témata a impulsy vedoucí k využití příležitostí nové etapy české energetiky, od které se očekává postupný přechod na nízkouhlíková řešení i větší míru zastoupení malých zdrojů energie ve vlastnictví domácností, podniků nebo měst a obcí.

„Ke změně současného energetického vývoje české legislativy je zapotřebí spojit sílu a projevit více sounáležitosti k růstu a dalšímu směřování decentralizace elektroenergetiky. Je zapotřebí obrátit kormidlo směru vývoje k větší energetické soběstačnosti, včetně pružnější implementace komunitární OZE legislativy a pod hlavičkou Svazu moderní energetiky budeme mít větší sílu k prosazování společných myšlenek,“ uvádí ke vstupu do Svazu moderní energetiky Petr Maule, výkonný ředitel České fotovoltaické asociace, která zastupuje více než 1300 členských subjektů z řad výrobců a prodejců fotovoltaiky, výrobců elektřiny a akumulace, elektroprojektantů, servisních organizací, auditorů, techniků, učitelů a studentů. 

„Přestože je využívání energie vody historickým fenoménem s tisíciletou domácí tradicí, tento čistý zdroj energie bezesporu patří i do moderní energetiky třetího tisíciletí. Výkon vodních elektráren lze navíc zvyšovat například vylepšováním účinnosti při obnově technologie nebo lepším využitím protékající vody. Společně chceme usilovat o vytvoření podmínek pro další rozvoj využití čisté energie v České republice,“ říká ke vstupu do Svazu moderní energetiky Pavel Štípský, předseda Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů, která zastupuje 300 subjektů působících v oblasti obnovitelných zdrojů energie, především v oblasti malých vodních elektráren, výrobce příslušných technologických zařízení a projektanty.

„Vítáme zájem nových členů o společný rozvoj české šetrné energetiky. Společně otevřeme diskuzi o vhodných impulsech, které zajistí stabilní prostředí pro dynamicky se rozvíjející sektor obnovitelných zdrojů energie, energetických služeb, akumulace energie a elektromobility. Naším společným cílem je vytvořit dobré podmínky pro možnosti výroby energie z obnovitelných zdrojů pro domácnosti a firmy,“ uvádí k nové spolupráci Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky ČR.

 Představení nových členů Svazu moderní energetiky

Česká fotovoltaická asociace z. s. 

Česká fotovoltaická asociace: k hlavním aktuálním činnostem patří výuka fotovoltaických profesionálů v evropském vzdělávacím programu Fotovoltaický expert. V minulém roce ČFA slavnostně vydala za odborné spolupráce s německou asociací DGS nejrozsáhlejší českou knižní publikaci „Fotovoltaické systémy“. Již čtvrtým rokem provádí odborné státní zkoušky profesní kvalifikace „Elektromontér fotovoltaických systémů“. Aktuálně se ČFA aktivně zapojuje do úpravy energetické legislativy pro přicházející éru oprav, modernizace či rekonstrukce fotovoltaických systémů. Při své práci spolupracuje se všemi českými vysokými školami, vybranými středními školami a zahraničními pracovišti. Od března 2018 se ČFA stala odborným prodejcem, poradcem a školitelem fotovoltaického software PV*SOL od německého výrobce Valentine software, na jehož vývoji se nyní také podílí. Nepřetržitě spolupracujeme na zlepšování dotačních podmínek a pravidel pro fyzické i právnické osoby, včetně bytových domů (SVJ).

 

Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z. s.

SPVEZ, z. s., jako nejstarší, nepřetržitě fungující spolek v oboru OZE (od roku 1990), se postupně vyprofiloval jako spolek sdružující majitele a provozovatele malých vodních elektráren (MVE). V současné době sdružuje více než 300 členů, jak fyzických, tak i právnických osob, v převážné míře majitelů a provozovatelů MVE, v menší míře sdružuje i poskytovatele odborných služeb v tomto oboru. Těžiště činnosti SPVEZ, z. s., spočívá v obhajobě zájmů oboru, odborné komunikaci s orgány státní správy, odborného připomínkování v legislativním procesu a při tvorbě příslušných technických norem. Dále svaz, jako jediný v naší zemi, pořádá, na základě příslušné akreditace ministerstva školství, rekvalifikační kurz, doplňující kvalifikační požadavky pro žadatele o licenci na výrobu elektřiny v malých energetických zdrojích do 1 MW.