Stanovisko Svazu měst a obcí ČR k energetickému mixu

Stanovisko Svazu měst a obcí ČR k energetickému mixu

5. 8. 2019

Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Svaz moderní energetiky se společně obrátili na ministra průmyslu a obchodu s žádostí o posílení rozvoje moderní energetiky v České republice. Rozvoj výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů je obrovskou příležitostí pro Česko a jeho tradičně vysoce kvalifikované průmyslové obory. Je to zároveň i šance pro města, obce a celé regiony, které mohou díky inovativním energetickým projektům posilovat svou lokální ekonomiku, zaměstnanost a energetickou soběstačnost. Jde o řešení, které do budoucna zajistí dostupné ceny energie pro spotřebitele a sníží domácí emise skleníkových plynů. Z pohledu rozvoje obnovitelných zdrojů považují uvedené subjekty za klíčový dokument Návrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu České republiky. Bohužel jeho současná podoba nevyužívá příležitosti v rozvoji čistých zdrojů energie v dostatečné míře.

V souvislosti s výše uvedenou iniciativou a na základě proběhlých jednání byla připravena Pozice SMO ČR k závazku OZE (obnovitelných zdrojů energie) 2030, která je přílohou tohoto materiálu, a která určuje základní principy, které bude Svaz měst a obcí ČR prosazovat v rámci energetiky. Toto stanovisko bylo přijato na prvním zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR 21. června 2019.ín

Pozice SMO ČR k plnění závazku OZE 2030

Priority

SMO ČR má, při zachování souladu s evropskými nařízeními a směrnicemi, jasně definované priority v oblasti energetiky:

Stanovisko-Svazu-k-energetickemu-mixu

 • Energetická soběstačnost ČR
 • Podpora konkurenceschopnosti v městech a obcích
 • Trvale udržitelný rozvoj energetické zajištěnosti měst a obcí

Základní všeobecné stanovisko

SMO ČR požaduje jasnější nastavení příspěvků jednotlivých sektorů a technologií k plnění cíle OZE

 • Požadujeme zpracování ekonomického a technického posouzení potenciálu OZE v ČR.
 • Národní klimato-energetický plán musí být založen na jasném hodnocení technického potenciálu a vyplývajících nákladů různých technologií OZE.
 • Podpoříme pouze takový efektivní způsob plnění OZE cíle, který optimalizuje poměr celkových nákladů (jak vstupních investičních, tak následně provozních) na plnění OZE závazku.
 • OZE zdroje musí být vždy individuálně a konkrétně posouzeny dle dispozic a potřeb daného místa, tzv. šité na míru.
 • o   Požadujeme odůvodnění vyřazení velkých FV OZE z příspěvku k OZE cíli. Díky tomuto kroku budou města a obce nesmyslně diskriminována. Tento krok jde proti prioritám SMO ČR, konkrétně naplňování priorit zajištění energetické soběstačnosti a udržitelného rozvoje.

Elektřina

SMO ČR požaduje zvýšení podílů OZE na 24%

 • SEK 2015 předpokládá podíl výroby z OZE na 18,7% (15,2 TWh) v roce 2030
 • Dle NAP OZE 2016 by měl podíl OZE na hrubé domácí spotřebě dosáhnout 15,2% (11,3 TWh) již v roce 2020.
 • Není důvod, aby v ČR podíl OZE mezi roky 2020 a 2030 na spotřebě elektřiny stoupl jen o 0,2 procentního bodu (0,4 TWh). V současnosti se předpokládá příspěvek OZE v sektoru energetiky pouze 14,2% (10,6 TWh) v roce 2030.
 • Požadujeme větší využití potenciálu OZE v sektoru elektroenergetiky.
 • Preferujeme větší zapojení OZE (na střechách, v rámci průmyslových zón, na brownfieldech aj.) při pokrytí efektivně řízené spotřeby elektřiny moderního/smart města. Toto řešení přinese městům a obcím čistou energii a rovnoměrné ekonomické oživení všech částí měst a obcí.

SMO ČR preferuje technologicky neutrální OZE aukce

 • Požadujeme urychlení přijetí novely zákona o podporovaných zdrojích energie, neboť dle německé zkušenosti směřují aukce provozní podporu OZE na minimální až nulovou úroveň, vedou k větší efektivnosti využívání zdrojů energie a současně tak přispívají ke snížení zátěže životního prostředí.
 • Vzhledem k požadavku na minimalizaci nákladů na plnění OZE cíle jako prostředku k zachování konkurenceschopnosti ve městech a obcích požadujeme zařazení i velkých OZE do schématu podpory.
 • Podporujeme 1MW jako minimální hladinu podpory OZE.

Doprava

SMO ČR podporuje nízkoemisní dopravu

 • Elektromobilitu a další alternativní paliva (vodík, CNG aj.) vnímáme jako cestu k naplnění udržitelné dopravy a současně jako nástroj ke zlepšení ovzduší ve městech a obcích.
 • Změna palivové základny musí proběhnout na úrovni veřejné a osobní dopravy.

Tepelné hospodářství

SMO ČR vnímá navyšování významu biomasy jako problematické ve vztahu ke snaze snižování emisí znečišťujících ovzduší

 • Považujeme za nedosažitelné snížit zásadně emise NOx bez signifikantního zapojení nespalujících OZE.
 • Značný nárůst spalování biomasy bude mít negativní dopady na nárůst produkce karcinogenního emisí polétavého prachu PM2.5, PM10, benzo(a)pyrenu a těkavých organických látek (TOC) ve městech a obcích.
 • Podporujeme instalace vysokoúčinných kogenerací a trigenerací.

Zdroj: http://smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/zivotni-prostredi/stanovisko-svazu-mest-a-obci-cr-k-energetickemu-mixu.aspx

Stanovisko-Svazu-k-energetickemu-mixu