Svaz moderní energetiky posiluje v oblasti výzkumu BIC Brno a Technologická platforma Udržitelná energetika

Svaz moderní energetiky posiluje v oblasti výzkumu BIC Brno a Technologická platforma Udržitelná energetika

30. 7. 2020

Novým členem Svazu moderní energetiky je podnikatelské a inovační centrum BIC Brno, které již se Svazem realizuje řadu výzkumných projektů a do budoucna plánují posílit společné projekty například v oblasti zkoumání řešení pro dekarbonizaci české ekonomiky. Zároveň Svaz moderní energetiky podepsal memorandum o spolupráci s Technologickou platformou Udržitelná energetika, která podporuje aktivity související s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií využitelných pro udržitelný rozvoj výroby, přenosu a spotřeby moderních forem energie v ČR.

BIC Brno je podnikatelské a inovační centrum spolupracující s řadou vědeckých pracovišť a výzkumných institucí v ČR i zahraničí. Podílí se na řešení řady výzkumných projektů z nejrůznějších oblastí, např. z oblasti ekoinovací, moderní energetiky, surovin a materiálů pro High-Tech a Green-Tech, životního prostředí či cirkulární ekonomiky. Pravidelně také komunikují a spolupracují s řadou inovativních firem, které vytvářejí tzv. „BIC family“. Všemi svými činnostmi a aktivitami v oblasti „Transferu technologií“ se snaží vytvářet spojovací můstek mezi výzkumnou sférou a průmyslovými podniky a podporovat tím přenos inovací do praxe. „Našim vstupem do Svazu moderní energetiky chceme stvrdit, a hlavně akcelerovat spolupráci, která už dávno velmi dobře funguje. Nyní je však před námi nová výzva rozvíjet tuto spolupráci i na evropské úrovni“, říká Jan Kynický, nový jednatel společnosti BIC Brno.

„Vítáme, že se členem Svazu moderní energetiky stává také výzkumná organizace BIC Brno, se kterou již delší čas spolupracujeme na realizaci projektů např. z programů Technologické agentury ČR. Společně se zaměříme na výzkum využití českého lithia a dalších vzácných kovů pro domácí produkci baterií nebo pokročilé systémy, které mohou pomoci s dekarbonizací. Jde například o využití zeleného vodíku nebo syntetických paliv, které do budoucna pomohou nahradit fosilní zdroje. Pro koordinaci vývoje novinek v oblasti výzkumu jsme také uzavřeli memorandum o spolupráci s Technologickou platformou Udržitelná energetika, která dlouhodobě patří mezi respektované organizace v energetice s mezinárodním přesahem. Právě inovace v energetice jsou klíčem k nástupu nových technologií pro klimaticky neutrální ekonomiku,“ uvedl ke vzájemné spolupráci Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Technologická platforma Udržitelná energetika ČR (TPUE) je asociací sdružující některé průmyslové podniky, výzkumné a akademické instituce a konzultační organizace. Inspirací pro založení platformy před 11 lety byly evropské technologické platformy. TPUE mapuje a analyzuje technologické trendy a jejich vliv na energetiku, navrhuje a podporuje aktivity pro zvýšení efektivity výzkumu a vývoje, napomáhá zapojení do mezinárodního výzkumu a vývoje v energetice a poskytuje informace o vývoji energetických technologií a systémů pro širší zainteresovanou veřejnost. „Role výzkumu, vývoje a navazujících inovací jsou klíčové pro zásadní transformaci energetiky spočívající v dekarbonizaci výroby, vyváženém poměru decentrálních a velkých zdrojů, chytrých sítích, energetických úsporách, větším uplatnění elektřiny ve spotřebě či širokém uplatnění informačních a komunikačních technologií v energetice,“ zdůrazňuje Aleš Laciok, předseda výkonného výboru TPUE.