O nás

Spojujeme chytrá řešení pro růst české ekonomiky. Tvoříme zastřešující platformu, která otevírá příležitosti pro inovativní technologie a nové přístupy. Nabízíme společný hlas profesním sdružením v oblasti moderní energetiky.

Zakládajícími členy jsou Aliance pro energetickou soběstačnost, asociace pro akumulaci a baterie AKU-BAT CZ, Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla COGEN Czech, Česká technologická platforma pro Smart Grid a Solární asociace, největší české sdružení provozovatelů fotovoltaických elektráren. Akademickými členy svazu jsou pak Univerzitní centrum efektivních budov ČVUT v Praze.

Více o nás

Členské organizace

AKU-BAT CZ

AKU-BAT CZ, z.s. je asociace sdružující nejvýznamnější subjekty aktivní v oblasti akumulace energie. Jejími členy jsou nadnárodní energetické firmy, mezinárodní i tuzemští výrobci baterií, nejvýznamnější hráči na poli obnovitelných zdrojů energie, banky, průmyslové podniky, energetické poradenské společnosti, právní firmy a výzkumné instituce. Cílem AKU-BAT CZ je prosazovat podmínky pro rozvoj elektrické energie z baterií. Jako vůbec první asociace svého druhu v České republice chceme svou činností přispět k vnímání energie z baterií jako plnohodnotného zdroje a širší integraci bateriových systémů do elektrické rozvodné sítě. Více na www.akubat-asociace.cz.

Asociace komunitní energetiky ČR

Asociace komunitní energetiky ČR, z. s. sdružuje všechny tvůrce komunitní energetiky. Jsme dobrovolné sdružení, jehož cílem je podporovat decentralizaci energetiky a vytváření energetických komunit napříč Českou republikou. Otevíráme příležitosti pro komunitní výrobce čisté energie a nabízíme společný hlas energetických sdružení v oblasti komunitní energetiky. Chceme také zvyšovat povědomí o komunitní energetice a možnostech využívání čisté energie z ekologických zdrojů. Více na www.akecr.cz

Aliance pro energetickou soběstačnost

Aliance pro energetickou soběstačnost, z.s.  je nezávislé sdružení, které slouží jako komunikační platforma pro zástupce sektoru obnovitelných zdrojů. Naším cílem je dosáhnout stabilizace sektoru šetrné energetiky v Česku a otevřít tomuto progresivnímu průmyslovému oboru cestu k dalšímu rozvoji. Aliance spolupracuje se předními společnostmi, které působí dlouhodobě v oboru solární energetiky, ale také s profesionály ze sektoru energeticky účinných budov. Více na www.alies.cz.

Asociace poskytovatelů energetických služeb

Asociace poskytovatelů energetických služeb byla založena v roce 2010 s cílem aktivně přispívat k dlouhodobému rozvoji energetických služeb v ČR. Daří se jí určovat a slaďovat standardy energetických služeb. V roce 2016 připravila pro MPO návrh vzorové smlouvy, zadávací dokumentace a metodiky výběrového řízení pro veřejné zadavatele projektů využívajících energetické služby se zaručeným výsledkem, který nyní aktualizovala tak, aby odpovídal novele ZZVZ. Členové asociace každoročně přednáší na řadě seminářů a školení s cílem propagovat energetické služby se zaručeným výsledkem jako jednu z významných cest ke zvyšování energetické účinnosti, jak je vnímá i směrnice evropské komise EED 2012/27/EU. Asociace je členem Koordinačního výboru pro energetickou účinnost ČR při MPO a formou konzultací pomáhá nastavovat parametry udělování dotací v OPŽP. Nyní sdružuje 26 společností z řad poskytovatelů energetických služeb, poradenských firem a zástupců akademické sféry. Více na www.apes.cz.

Asociace výrobců minerální izolace

Asociace sdružuje nejvýznamnější výrobce minerální izolace v ČR. Její členové reprezentují více než 90 procent tuzemského trhu s minerálně vláknitými izolačními materiály ve stavebnictví. Výrobci v asociaci mají stabilně okolo 700 vlastních zaměstnanců a dalších zhruba 4000 pracovníků je zaměstnaných nepřímo v navazujících odvětvích. Asociace se zaměřuje na šíření informací o využití minerálních izolací, vzdělávání v oblasti zateplení, ochranu spotřebitelů a na spolupráci s veřejnou sférou při tvorbě legislativního prostředí a norem. Asociace působí na tuzemském trhu od roku 2009. Tuzemskými členy AVMI jsou společnosti KNAUF INSULATION, ROCKWOOL a.s., Divize ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a URSA CZ. Více informací na www.AVMI.cz

BIC Brno

BIC Brno je podnikatelské a inovační centrum spolupracující s řadou vědeckých pracovišť a výzkumných institucí v ČR i zahraničí. Podílí se na řešení řady výzkumných projektů z nejrůznějších oblastí, např. z oblasti ekoinovací, moderní energetiky, životního prostředí či cirkulární ekonomiky. Pravidelně také komunikují a spolupracují s řadou inovativních firem, které vytvářejí tzv. „BIC family“. Všemi svými činnostmi a aktivitami v oblasti „Transferu technologií“ se snaží vytvářet spojovací můstek mezi výzkumnou sférou a průmyslovými podniky a podporovat tím přenos inovací do praxe.

Česká fotovoltaická asociace

Česká fotovoltaická asociace (ČFA) je přední sdružení v oblasti výuky fotovoltaických profesionálů v evropském vzdělávacím programu Fotovoltaický expert. V minulém roce ČFA slavnostně vydala za odborné spolupráce s německou asociací DGS nejrozsáhlejší českou knižní publikaci „Fotovoltaické systémy“. Již čtvrtým rokem provádí odborné státní zkoušky profesní kvalifikace „Elektromontér fotovoltaických systémů“. Aktuálně se ČFA aktivně zapojuje do úpravy energetické legislativy pro přicházející éru oprav, modernizace či rekonstrukce fotovoltaických systémů. Při své práci spolupracuje se všemi českými vysokými školami, vybranými středními školami a zahraničními pracovišti. Od března 2018 se ČFA stala odborným prodejcem, poradcem a školitelem fotovoltaického software PV*SOL od německého výrobce Valentine software, na jehož vývoji se nyní také podílí. Nepřetržitě spolupracuje na zlepšování dotačních podmínek a pravidel pro fyzické i právnické osoby, včetně bytových domů (SVJ). Více na www.cefas.cz.

COGEN Czech

COGEN Czech je spolkem právnických a fyzických osob, jejichž činnost souvisí s výrobou a provozem kogeneračních technologií, jejich projektováním a prodejem a poradenskou činností v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). Kogenerace je jedním z vysoce účinných a zároveň ekologicky přijatelných způsobů výroby elektřiny, který spočívá v efektivním využití tepla, jež při výrobě elektřiny vzniká. Při procesu kombinované výroby elektřiny a tepla je energie vstupního paliva využita až z 90%. Navíc díky výrobě elektřiny v místě její spotřeby odpadají další ztráty způsobené jejím přenosem a distribucí. To má samozřejmě pozitivní dopad na kvalitu životního prostředí. S vysokou účinností využití paliva a velmi nízkými výrobními ztrátami je úzce spjato i snížení emisí CO2 oproti běžné oddělené výrobě elektřiny z fosilních paliv. Více na www.cogen.cz.

Smart Grid

Česká technologická platforma Smart Grid byla založena jako zájmové sdružení právnických osob v září 2009 z iniciativy domácích firem působících v energetice s cílem podpořit inovaci energetických soustav v ČR zavedením konceptu Smart Grid a aktivně přispět k tvorbě jeho optimální podoby pro Českou republiku. Mezi desítku zakládajících členů sdružení patřily firmy AIS s.r.o., EG Expert s.r.o., EGU Praha Engineering, a.s., Landis+ Gyr s.r.o., Unicorn a.s., S.O.S. Industry s.r.o., Západočeská univerzita v Plzni. Sdružení je otevřeno všem firmám a institucím, které působí v energetice a chtějí se podílet na tvorbě konceptu smart grids. Právě široká účast vědecko-výzkumných institucí a konkurujících si firem je zárukou nezávislosti, kvality a objektivity budoucích stanovisek platformy. Počínaje rokem 2017 se mohou členy platformy stát i fyzické osoby (tzv. individuální členství). Více na www.smartgrid.eu.

Solární asociace

Solární asociace sdružuje téměř 500 členů, kteří dohromady provozují přes 1 200 megawattů instalovaného výkonu, od malých střešních elektráren po průmyslové parky. Zastupuje tak více než polovinu českého fotovoltaického trhu. Kromě samotných výrobců elektřiny sdružuje a propojuje instalační a servisní firmy, poskytovatele řešení akumulace elektřiny, banky, obchodníky s elektřinou, univerzity a výzkumná pracoviště. Solární asociace posiluje význam energie ze slunce díky řadě vzdělávacích a mediálních aktivit, pravidelným vystupováním v mediálním prostoru, aktivním a vstřícným přístupem ke všem orgánům státní správy či účastí na připomínkování právních norem upravujících podmínky podnikání v sektoru. Asociace pořádá konference i specializované semináře a její spolupracovníci na mnoha dalších odborných akcích aktivně vystupují. Solární asociace dbá při tom vždy na vysokou profesionalitu, transparentnost a inovativnost. Více na www.solarniasociace.cz.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT je výzkumný institut usilující o udržitelný rozvoj ve stavitelství. Sdružuje špičkové akademiky z českého vysokého učení technického v Praze, kteří se společně zabývají udržitelnými budovami. UCEEB vznikl za účelem zjednodušení spolupráce univerzity s průmyslem a zaměřuje se na komercializaci výsledků výzkumu. Jeho přidanou hodnotou je schopnost vyvíjet, inovovat a přicházet s originálními řešeními v oblasti trvale udržitelných budov v celém jejich životním cyklu, včetně zdravého vnitřního prostředí, s ohledem na úsporu investičních i provozních nákladů a energií. Více na www.uceeb.cz.

Unie zaměstnavatelských svazů

Unie zaměstnavatelských svazů ČR je jedním z největších zaměstnavatelských svazů v České Republice. Sdružuje a zastupuje 55 zaměstnavatelských svazů s bezmála 12.000 organizacemi a jejich více než 710.000 zaměstnanci. Mezi všemi zaměstnavatelskými svazy má dominantní postavení v oblasti veřejných služeb a moderní energetiky. V oblasti veřejných služeb jsou to sektory zdravotnictví, sociálních služeb, školství, kultury a neziskových organizací. V oblasti moderní energetiky jsou to sektory obnovitelných zdrojů akumulace, kogenerace a chytrých sítí. V neposlední řadě Unie sdružuje významné organizace v sektorech finančních služeb, bankovnictví, průmyslu a veřejné správy. Více na www.uzs.cz.

REsolar

Společnost REsolar s.r.o. zajišťuje od roku 2013 plnění zákonných povinností pro 23 výrobců a dovozců solárních panelů a více než 2,5 tisíce provozovatelů solárních elektráren. Celkový instalovaný výkon klientů sdružených v REsolar představuje 682 MW, což činí REsolar s tržním podílem 31 % největším kolektivním systémem na recyklaci solárních panelů. Posláním REsolar je maximální transparentnost hospodaření a efektivní nakládání s vybranými recyklačním příspěvky. Vznik REsolar iniciovala Solární asociace a Aliance pro energetickou soběstačnost ve spolupráci s klíčovými hráči fotovoltaického průmyslu v ČR, díky čemuž se opírá o dlouhodobě vybudovanou důvěru v solárním sektoru. Více informací na www.resolar.cz.

Středočeský kraj

www.kr-stredocesky.cz

CZ Biom – České sdružení pro biomasu

CZ Biom – České sdružení pro biomasu je profesní spolek, jehož hlavní cíl spočívá v podpoře rozvoje a propagaci využívání biomasy, bioplynu a biometanu jako obnovitelných zdrojů bioenergie v České republice. Zájmem asociace je cirkularita materiálových toků, proto se zabývá také bioodpady, kompostováním a navracením živin z kompostů, digestátů a popelů do půdy. Sdružuje velké množství specialistů, podnikatelů a dalších subjektů činných v oblasti bioenergie. Je řádným členem Bioenergy EuropeEuropean Biogas AssociationEuropean Compost Network a World Bioenergy Association.

JINAG - Jihomoravská agentura pro veřejné inovace

www.jinag.eu

Asociace pro využití tepelných čerpadel

www.avtc.cz

Memoranda o spolupráci

Technologická platforma „Udržitelná energetika ČR“ (TPUE)

Technologická platforma „Udržitelná energetika ČR“ (TPUE) je institucionální nástroj pro podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií využitelných pro udržitelný rozvoj výroby, přenosu a spotřeby moderních forem energie v ČR. TPUE mapuje a analyzuje technologické trendy a jejich vliv na energetiku, navrhuje a podporuje aktivity pro zvýšení efektivity výzkumu a vývoje, napomáhá zapojení do mezinárodního výzkumu a vývoje v energetice  a poskytuje informace o vývoji energetických technologií a systémů pro širší zainteresovanou veřejnost.

Příležitost pro spolupráci

Svaz moderní energetiky je otevřen dalším zájemcům o členství z řad spolků a asociací. Cílem průniku jednotlivých směrů moderní energetiky je získat silný hlas inovativním řešením a budovat příležitosti pro jejich rozvoj v rámci české ekonomiky.

Členské spolky a asociace se mohou zapojit do tvorby strategie Svazu moderní energetiky, získají přístup k aktuálním změnám zákonů, čerstvým zprávám z evropské legislativy a budou se moci podílet na předkládání připomínek. Získají také pomoc a zázemí Svazu v oblasti  mediální práce či marketingového poradenství.

Více o možnostech členství Zobrazit
  • plné členství zajistí kompletní možnosti zapojení do aktivit SME ČR,
  • členové získají možnost podílet se na připomínkování nové legislativy, akčních plánů a dalších strategických dokumentů pro rozvoj moderní energetiky v Česku včetně možnosti uplatnění vlastních vizí a podnětů,
  • členství garantuje slevy na seminářích a konferencích organizovaných SME ČR,
  • účast na pracovních skupinách SME ČR,
  • možnost využití networkingu napříč členskou základnou a účast na uzavřených klubových debatách k interním strategiím SME ČR,
  • poradentství v oblasti médií a marketingu od zkušeného týmu SME ČR,
  • možnost prezentace na Obnovitelně.cz, jednom z nejčtenějším zpravodajských portálů z oblasti energetiky v ČR

Partnery svazu se mohou stát firmy a podniky, kterým je blízké téma rozvoje nových prvků  energetiky. Partnerům nabízíme exkluzivní přístup k novinkám z oblasti moderní energetiky v Česku i ve světě, prezentaci na připravovaných akcích a v plánovaných informačních materiálech. Partneři Svazu moderní energetiky se mohou zapojit do práce svazu a předkládat návrhy či připomínky v oblasti legislativy, mohou také získat mediální poradenství.

Pro více informací neváhejte kontaktovat Tomáše Buzrlu, výkonného ředitele SME ČR, na tomas.buzrla@modernienergetika.cz

Společná vize

Základním cílem Svazu moderní energetiky ČR je zajistit dobré podmínky pro technologický růst české ekonomiky. Naše úsilí bude rámovat snaha o to, aby domácí ekonomiku poháněly nízkouhlíkové zdroje energie, mezi které nepatří pouze elektrárny nebo teplárny, ale také energetické služby nebo využití chytrých sítí a virtuálních řešení. Klíčové bude zajistit spolehlivé a dostupné zásobování energie pro všechny kategorie odběratelů při zachování požadavků na čistotu ovzduší, energetickou nezávislost, stabilitu dodávek a dlouhodobě nízké ceny.

Společným jmenovatelem našeho úsilí je přesvědčení, že moderní energetiku lze chápat jako širší rámec zahrnující moderní technologie, opatření a postupy, směřující k energetice efektivní, bezpečné a šetrné k životnímu prostředí. K jednotlivým technologiím přistupujeme tak, aby byl zachován princip technologické neutrality při zohlednění očekávaného vývoje a inovací.

Využijeme průniků mezi obnovitelnými zdroji energie, akumulací energie, chytrými sítěmi, společnou výrobou elektřiny a tepla, nastupujícími řešeními v oblasti digitalizace a dalšími energeticky efektivními řešeními tak, abychom společně navrhovali opatření, která umožní stabilní rozvoj nové energetiky jako pevné součásti české ekonomiky.

Moderní cíle

Svaz moderní energetiky ČR chce do české debaty přinášet evropské impulsy, které povedou k zajištění přední pozice v oblasti vývoje a výroby progresivních technologií. Naším cílem je zajistit pro český energetický průmysl a vývojová pracoviště takové podmínky, které z nás udělají tygra v oblasti inovativních řešení pro 21. století.

Zasadíme se o to, aby české domácnosti a firmy mohly uplatňovat nová řešení z oblasti digitalizace, moderní energetiky nebo dopravy. Budeme usilovat o takové legislativní změny a pravidla, která dostanou českou ekonomiku na špici technologického vývoje, a především praktického využití inovativních prvků ekonomiky.

Státní energetická koncepce by měla počítat s vývojem technologií a ekonomiky v různých scénářích, které zvládnou pružně reagovat na nástup nových řešení. Budeme iniciovat debatu o aktualizaci energetické politiky. Navrhneme konkrétní cíle v jednotlivých oblastech moderní energetiky, kde základním scénářem pro další rozvoj bude „technologický scénář“ obsahující progresivní variantu rozvoje nových prvků v energetice.

Využijeme progresivní součásti očekávaného obsahu Zimního energetického balíčku Evropské unie k diskuzi o budoucí podobě české energetiky. Zaměříme se především na body jako je samovýroba elektřiny, akumulace energie, elektromobilita nebo nové prvky v rámci energetického trhu (digitalizace, agregátoři, blockchain).

Dlouhodobý trend moderní energetiky představuje podnikatelskou příležitost nejen pro řadu   průmyslových odvětví, ale také výzkumné a vývojové organizace. Budeme usilovat o zvýšení počtu pilotních projektů založených na integraci jednotlivých technologií nízkouhlíkové energetiky.

Výzkum nových řešení na univerzitách i centrech výzkumu může nabídnout potřebné cesty, které povedou k vyššímu využití obnovitelných zdrojů a akumulace energie za lepší ceny i řešením, která integrují jednotlivé prvky moderní energetiky v uživatelsky přívětivý celek. To se však neobejde bez komplexně vzdělaných pracovníků. Podpoříme proto návrhy, které povedou ke zvýšení kvality ve vzdělávání na základních a středních školách zaměřením na rozvoj samostatného myšlení, kreativitu, vyhledávání a analýzu informací a zejména  přípravu na celoživotní vzdělávání.

Náš tým

Martin Sedlák

Martin Sedlák

Programový ředitel

Tomáš Buzrla

Tomáš Buzrla

Výkonný ředitel

Ondřej Novák

Ondřej Novák

Tiskový mluvčí

Klára Havlová

Klára Havlová

Specialistka na sociální sítě

Martin Ander

Martin Ander

Koordinátor komunitní energetiky

Nikola Nedělová

Nikola Nedělová

Business Development Manager

Představenstvo

Kamil Čermák

Kamil Čermák

předseda představenstva

Kamil Čermák začínal v 90. letech jako redaktor a moderátor v České televizi. Vyzkoušel si také roli mluvčího a poradce tehdejšího ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého. Poté vstoupil v barvách mezinárodního konsorcia Tel-Source do Českého Telecomu, kde působil jako obchodní ředitel pro oblast B2B. Na pozici obchodního ředitele později působil i v ČSA. Do ČEZ poprvé přišel v roce 2005, kdy rozjížděl byznysové aktivity ČEZ v Polsku. Pak se opět vrátil do mediální sféry, aby řídil 4 roky vydavatelství Economia. Od roku 2016 je předsedou představenstva a generálním ředitelem ČEZ ESCO, firmy poskytující kompletní energetické služby podnikům v Česku a na Slovensku. Získal ocenění Osobnost Smart City roku 2018. Je prezidentem Institutu členů správních orgánů (CIOD), externě se věnuje jako lektor oblastem Corporate Governance a leadershipu a je také členem Kolegia Paměti národa organizace Post Bellum.

Vladimír Hlavinka

Vladimír Hlavinka

místopředseda představenstva

Vladimír Hlavinka je vlastník a předseda představenstva skupiny technologických firem ORGREZ Group, zakladatel ORGREZ ECO. Vystudoval energetické strojírenství a práva. Svou kariéru zahájil jako výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu jaderné energetiky, poté pracoval devět let v Jaderné elektrárně Dukovany, zastával pozici ředitele Jaderné elektrárny Temelín, později pak zastával pozici  ředitele divize výroba a člena představenstva společnosti ČEZ. Následně působil jako generální ředitel a viceprezident ve společnosti Uranium One Holding NV (NL), dále jako generální ředitel společnosti U1 Trading (Švýcarsko) a před působením v ORGREZ Group také jako generální ředitel společnosti TEDOM a.s.

Marek Lang

Marek Lang

místopředseda představenstva

Marek Lang je ředitelem energetické divize skupiny JRD GROUP, kde se již 15 let věnuje přípravě, realizaci a provozu projektů obnovitelných zdrojů energie. Kromě této pozice působí Marek Lang také ve vedení společnosti Millenium Technologies rozvíjející technologii plazmového zplyňování odpadu, ve vedení kolektivního systému pro recyklaci solárních panelů REsolar a je místopředsedou Aliance pro energetickou soběstačnost, nezávislé platformy zabývající se systematicky tématy moderní energetiky. Marek Lang je absolventem Západočeské univerzity, oboru Kybernetika a řídící technika.

Pavel Doucha

Pavel Doucha

člen představenstva

Pavel Doucha je společníkem a jedním ze zakladatelů advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti s.r.o., která se zaměřuje výhradně na klienty z oboru energetiky. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu své kariéry se věnoval zejména právu životního prostředí a souvisejícím oborům (stavební právo, správní řízení a správní soudnictví, ochrana veřejného zdraví, právo na informace) a následně energetickému právu a všeobecnému právnímu poradenství pro klienty ze sektoru energetiky. V roce 1997 spoluzaložil a dlouho působil v nevládní public interest law organizaci Ekologický právní servis. Je držitelem Ceny ministra životního prostředí za příspěvek k rozvoji environmentálního práva za rok 2004, krátce působil i jako člen rozkladové komise ministra životního prostředí. Od roku 2009 se věnuje energetickému právu, zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie z pozice advokáta.

Jan Fousek

Jan Fousek

člen představenstva

Jan Fousek je výkonným ředitelem Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ, která podporuje rozvoj akumulace, výrobu a skladování vodíku, poskytování flexibility, výstavbu infrastruktury pro elektromobilitu v ČR a celkově modernizaci české energetiky a průmyslu. Jan Fousek působí rovněž jako předseda představenstva Solární asociace a člen představenstva Svazu moderní energetiky. Na energetických trzích se pohybuje od roku 2007. V letech 2011-2016 byl spolumajitelem a jednatelem jednoho z největších evropských obchodníků s emisními povolenkami a elektřinou, společnosti Virtuse Energy. 

Miroslav Marada

Miroslav Marada

člen představenstva

Miroslav Marada je předsedou Asociace poskytovatelů energetických služeb. Vystudoval obor jaderné elektrárny a zařízení na Moskevském energetickém institutu. Zpočátku své profesní kariéry se věnoval jaderné energetice, nejprve jako operátor reaktoru v JE Dukovany a poté v JE Temelín jako směnový inženýr spouštění generálního dodavatele technologie ŠKODA PRAHA. Energeticky úspornými projekty se začal zabývat v MVV Energie s.r.o., kde mezi lety 2000 až 2005 pracoval jako manažer divize energetických služeb. Od roku 2005 dodnes působí v různých manažerských pozicích ve společnosti ENESA a.s., která se na poskytování energetických služeb specializuje a za dobu své existence realizovala desítky úspěšných projektů EPC. Za dobu svého působení v energetice zejména v oblasti energetické efektivnosti pracoval na řadě mezinárodních projektů a rozvoji trhů energetických služeb v několika zemích.

Alois Míka

Alois Míka

člen představenstva

Alois Míka působí v ČSOB Advisory, a.s. jako Senior Energy Expert. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti energetiky a vedl řadu projektů v jaderné energetice, elektroenergetice, plynárenství a v oblasti zpracování ropy. Působil jako generální ředitel společnosti EPIC a.s. Byl členem statutárních orgánů řady společností (např. Jihomoravská plynárenská a.s., Jihočeská plynárenská a.s., Západočeská energetika a.s., Severočeské doly a.s.). V současné době se věnuje především moderní energetice. Poskytuje poradenství ČSOB v oblasti obnovitelných zdrojů, trendů a očekávaného vývoje energetiky a dekarbonizace energetiky. Stejné poradenství nabízí i klientům ČSOB Advisory.