O nás

Spojujeme chytrá řešení pro růst české ekonomiky. Tvoříme zastřešující platformu, která otevírá příležitosti pro inovativní technologie a nové přístupy. Nabízíme společný hlas profesním sdružením v oblasti moderní energetiky.

Zakládajícími členy jsou Aliance pro energetickou soběstačnost, asociace pro akumulaci a baterie AKU-BAT CZ, Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla COGEN Czech, Česká technologická platforma pro Smart Grid a Solární asociace, největší české sdružení provozovatelů fotovoltaických elektráren. Akademickými členy svazu jsou pak Univerzitní centrum efektivních budov ČVUT v Praze.

Více o nás

Členské organizace

AKU-BAT CZ

AKU-BAT CZ, z.s. je asociace sdružující nejvýznamnější subjekty aktivní v oblasti akumulace energie. Jejími členy jsou nadnárodní energetické firmy, mezinárodní i tuzemští výrobci baterií, nejvýznamnější hráči na poli obnovitelných zdrojů energie, banky, průmyslové podniky, energetické poradenské společnosti, právní firmy a výzkumné instituce. Cílem AKU-BAT CZ je prosazovat podmínky pro rozvoj elektrické energie z baterií. Jako vůbec první asociace svého druhu v České republice chceme svou činností přispět k vnímání energie z baterií jako plnohodnotného zdroje a širší integraci bateriových systémů do elektrické rozvodné sítě. Více na www.akubat-asociace.cz.

Aliance pro energetickou soběstačnost

Aliance pro energetickou soběstačnost, z.s.  je nezávislé sdružení, které slouží jako komunikační platforma pro zástupce sektoru obnovitelných zdrojů. Naším cílem je dosáhnout stabilizace sektoru šetrné energetiky v Česku a otevřít tomuto progresivnímu průmyslovému oboru cestu k dalšímu rozvoji. Aliance spolupracuje se předními společnostmi, které působí dlouhodobě v oboru solární energetiky, ale také s profesionály ze sektoru energeticky účinných budov. Více na www.alies.cz.

Asociace poskytovatelů energetických služeb

Asociace poskytovatelů energetických služeb byla založena v roce 2010 s cílem aktivně přispívat k dlouhodobému rozvoji energetických služeb v ČR. Daří se jí určovat a slaďovat standardy energetických služeb. V roce 2016 připravila pro MPO návrh vzorové smlouvy, zadávací dokumentace a metodiky výběrového řízení pro veřejné zadavatele projektů využívajících energetické služby se zaručeným výsledkem, který nyní aktualizovala tak, aby odpovídal novele ZZVZ. Členové asociace každoročně přednáší na řadě seminářů a školení s cílem propagovat energetické služby se zaručeným výsledkem jako jednu z významných cest ke zvyšování energetické účinnosti, jak je vnímá i směrnice evropské komise EED 2012/27/EU. Asociace je členem Koordinačního výboru pro energetickou účinnost ČR při MPO a formou konzultací pomáhá nastavovat parametry udělování dotací v OPŽP. Nyní sdružuje 26 společností z řad poskytovatelů energetických služeb, poradenských firem a zástupců akademické sféry. Více na www.apes.cz.

Asociace poskytovatelů provozních úspor

APPU byla založena v Praze v roce 2019 s Vizí přispět k zajištění udržitelné budoucnosti pro příští generace a Misí umožnit dostatečné zajišťování základních životních potřeb navzdory stále náročnějším podmínkám prostředí. Více na www.appu-uspory.eu 

BIC Brno

BIC Brno je podnikatelské a inovační centrum spolupracující s řadou vědeckých pracovišť a výzkumných institucí v ČR i zahraničí. Podílí se na řešení řady výzkumných projektů z nejrůznějších oblastí, např. z oblasti ekoinovací, moderní energetiky, životního prostředí či cirkulární ekonomiky. Pravidelně také komunikují a spolupracují s řadou inovativních firem, které vytvářejí tzv. „BIC family“. Všemi svými činnostmi a aktivitami v oblasti „Transferu technologií“ se snaží vytvářet spojovací můstek mezi výzkumnou sférou a průmyslovými podniky a podporovat tím přenos inovací do praxe.

Česká fotovoltaická asociace

Česká fotovoltaická asociace (ČFA) je přední sdružení v oblasti výuky fotovoltaických profesionálů v evropském vzdělávacím programu Fotovoltaický expert. V minulém roce ČFA slavnostně vydala za odborné spolupráce s německou asociací DGS nejrozsáhlejší českou knižní publikaci „Fotovoltaické systémy“. Již čtvrtým rokem provádí odborné státní zkoušky profesní kvalifikace „Elektromontér fotovoltaických systémů“. Aktuálně se ČFA aktivně zapojuje do úpravy energetické legislativy pro přicházející éru oprav, modernizace či rekonstrukce fotovoltaických systémů. Při své práci spolupracuje se všemi českými vysokými školami, vybranými středními školami a zahraničními pracovišti. Od března 2018 se ČFA stala odborným prodejcem, poradcem a školitelem fotovoltaického software PV*SOL od německého výrobce Valentine software, na jehož vývoji se nyní také podílí. Nepřetržitě spolupracuje na zlepšování dotačních podmínek a pravidel pro fyzické i právnické osoby, včetně bytových domů (SVJ). Více na www.cefas.cz.

COGEN Czech

COGEN Czech je spolkem právnických a fyzických osob, jejichž činnost souvisí s výrobou a provozem kogeneračních technologií, jejich projektováním a prodejem a poradenskou činností v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). Kogenerace je jedním z vysoce účinných a zároveň ekologicky přijatelných způsobů výroby elektřiny, který spočívá v efektivním využití tepla, jež při výrobě elektřiny vzniká. Při procesu kombinované výroby elektřiny a tepla je energie vstupního paliva využita až z 90%. Navíc díky výrobě elektřiny v místě její spotřeby odpadají další ztráty způsobené jejím přenosem a distribucí. To má samozřejmě pozitivní dopad na kvalitu životního prostředí. S vysokou účinností využití paliva a velmi nízkými výrobními ztrátami je úzce spjato i snížení emisí CO2 oproti běžné oddělené výrobě elektřiny z fosilních paliv. Více na www.cogen.cz.

Sdružení podnikatelů pro využití energetických zdrojů

Sdružení podnikatelů pro využití energetických zdrojů (SPVEZ, z. s.), jako nejstarší, nepřetržitě fungující spolek v oboru obnovitelných zdrojů energie (od roku 1990) se postupně vyprofiloval jako spolek sdružující majitele a provozovatele malých vodních elektráren – MVE. V současné době sdružuje více než 300 členů, jak fyzických, tak i právnických osob, v převážné míře majitele a provozovatele MVE, v menší míře sdružuje i poskytovatele odborných služeb a dodávek v tomto oboru. Těžiště činnosti SPVEZ, z. s., spočívá v obhajobě zájmů oboru, odborné komunikaci s orgány státní správy, odborného připomínkování v legislativním procesu a při tvorbě příslušných technických norem. Dále svaz, jako jediný v naší zemi, pořádá, na základě příslušné akreditace ministerstva školství, rekvalifikační kurz, doplňující kvalifikační požadavky pro žadatele o licenci na výrobu elektřiny v malých energetických zdrojích. V posledním období svaz rozšiřuje těžiště své působnosti i na evropské struktury v Bruselu. Nedílnou součástí činnosti svazu je i pořádání odborných seminářů a konferencí k tématům budování a provozu MVE a propagace a popularizace oboru MVE ve veřejných sdělovacích prostředcích. Více na www.spvez.cz

Smart Grid

Česká technologická platforma Smart Grid byla založena jako zájmové sdružení právnických osob v září 2009 z iniciativy domácích firem působících v energetice s cílem podpořit inovaci energetických soustav v ČR zavedením konceptu Smart Grid a aktivně přispět k tvorbě jeho optimální podoby pro Českou republiku. Mezi desítku zakládajících členů sdružení patřily firmy AIS s.r.o., EG Expert s.r.o., EGU Praha Engineering, a.s., Landis+ Gyr s.r.o., Unicorn a.s., S.O.S. Industry s.r.o., Západočeská univerzita v Plzni. Sdružení je otevřeno všem firmám a institucím, které působí v energetice a chtějí se podílet na tvorbě konceptu smart grids. Právě široká účast vědecko-výzkumných institucí a konkurujících si firem je zárukou nezávislosti, kvality a objektivity budoucích stanovisek platformy. Počínaje rokem 2017 se mohou členy platformy stát i fyzické osoby (tzv. individuální členství). Více na www.smartgrid.eu.

Solární asociace

Solární asociace sdružuje téměř 500 členů, kteří dohromady provozují přes 1 200 megawattů instalovaného výkonu, od malých střešních elektráren po průmyslové parky. Zastupuje tak více než polovinu českého fotovoltaického trhu. Kromě samotných výrobců elektřiny sdružuje a propojuje instalační a servisní firmy, poskytovatele řešení akumulace elektřiny, banky, obchodníky s elektřinou, univerzity a výzkumná pracoviště. Solární asociace posiluje význam energie ze slunce díky řadě vzdělávacích a mediálních aktivit, pravidelným vystupováním v mediálním prostoru, aktivním a vstřícným přístupem ke všem orgánům státní správy či účastí na připomínkování právních norem upravujících podmínky podnikání v sektoru. Asociace pořádá konference i specializované semináře a její spolupracovníci na mnoha dalších odborných akcích aktivně vystupují. Solární asociace dbá při tom vždy na vysokou profesionalitu, transparentnost a inovativnost. Více na www.solarniasociace.cz.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT je výzkumný institut usilující o udržitelný rozvoj ve stavitelství. Sdružuje špičkové akademiky z českého vysokého učení technického v Praze, kteří se společně zabývají udržitelnými budovami. UCEEB vznikl za účelem zjednodušení spolupráce univerzity s průmyslem a zaměřuje se na komercializaci výsledků výzkumu. Jeho přidanou hodnotou je schopnost vyvíjet, inovovat a přicházet s originálními řešeními v oblasti trvale udržitelných budov v celém jejich životním cyklu, včetně zdravého vnitřního prostředí, s ohledem na úsporu investičních i provozních nákladů a energií. Více na www.uceeb.cz.

Unie zaměstnavatelských svazů

Unie zaměstnavatelských svazů ČR je jedním z největších zaměstnavatelských svazů v České Republice. Sdružuje a zastupuje 55 zaměstnavatelských svazů s bezmála 12.000 organizacemi a jejich více než 710.000 zaměstnanci. Mezi všemi zaměstnavatelskými svazy má dominantní postavení v oblasti veřejných služeb a moderní energetiky. V oblasti veřejných služeb jsou to sektory zdravotnictví, sociálních služeb, školství, kultury a neziskových organizací. V oblasti moderní energetiky jsou to sektory obnovitelných zdrojů akumulace, kogenerace a chytrých sítí. V neposlední řadě Unie sdružuje významné organizace v sektorech finančních služeb, bankovnictví, průmyslu a veřejné správy. Více na www.uzs.cz.

Institute for Investment and Innovation

Účelem spolku (Institute for Investment and Innovation) je rozvoj vzájemné spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem a dosažení společného partnerství a dalších cílů, mezi něž patří zejména šíření znalostí o partnerství veřejného a soukromého sektoru, vytváření platformy pro rozvoj spolupráce mezi podniky a veřejným sektorem a podpora rozvoje ekonomických zdrojů soukromých podniků, zahraničních investic v České republice či rozvoje malého a středního podnikání v České republice. Více na: www.i-fii.eu

REsolar

Společnost REsolar s.r.o. zajišťuje od roku 2013 plnění zákonných povinností pro 23 výrobců a dovozců solárních panelů a více než 2,5 tisíce provozovatelů solárních elektráren. Celkový instalovaný výkon klientů sdružených v REsolar představuje 682 MW, což činí REsolar s tržním podílem 31 % největším kolektivním systémem na recyklaci solárních panelů. Posláním REsolar je maximální transparentnost hospodaření a efektivní nakládání s vybranými recyklačním příspěvky. Vznik REsolar iniciovala Solární asociace a Aliance pro energetickou soběstačnost ve spolupráci s klíčovými hráči fotovoltaického průmyslu v ČR, díky čemuž se opírá o dlouhodobě vybudovanou důvěru v solárním sektoru. Více informací na www.resolar.cz.

NCEÚ

NCEÚ je nezisková organizace (Spolek) založená Hospodářskou komorou České republiky (HKČR), Svazem měst a obcí České republiky (SMO ČR) a společností ČEZ, a. s. Organizace je financována svými členy, výnosy z vlastní činnosti a do budoucna také z dotačních titulů EU. Misí NCEÚ je splnění cíle České republiky v oblasti energetických úspor při maximalizaci pozitivních dopadů na českou ekonomiku, kraje, obce, firmy a domácnosti.Více informací na www.nceu.cz

Memoranda o spolupráci

Technologická platforma „Udržitelná energetika ČR“ (TPUE)

Technologická platforma „Udržitelná energetika ČR“ (TPUE) je institucionální nástroj pro podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií využitelných pro udržitelný rozvoj výroby, přenosu a spotřeby moderních forem energie v ČR. TPUE mapuje a analyzuje technologické trendy a jejich vliv na energetiku, navrhuje a podporuje aktivity pro zvýšení efektivity výzkumu a vývoje, napomáhá zapojení do mezinárodního výzkumu a vývoje v energetice  a poskytuje informace o vývoji energetických technologií a systémů pro širší zainteresovanou veřejnost.

Příležitost pro spolupráci

Svaz moderní energetiky je otevřen dalším zájemcům o členství z řad spolků a asociací. Cílem průniku jednotlivých směrů moderní energetiky je získat silný hlas inovativním řešením a budovat příležitosti pro jejich rozvoj v rámci české ekonomiky.

Členské spolky a asociace se mohou zapojit do tvorby strategie Svazu moderní energetiky, získají přístup k aktuálním změnám zákonů, čerstvým zprávám z evropské legislativy a budou se moci podílet na předkládání připomínek. Získají také pomoc a zázemí Svazu v oblasti  mediální práce či marketingového poradenství.

Více o možnostech členství Zobrazit
  • plné členství zajistí kompletní možnosti zapojení do aktivit SME ČR,
  • členové získají možnost podílet se na připomínkování nové legislativy, akčních plánů a dalších strategických dokumentů pro rozvoj moderní energetiky v Česku včetně možnosti uplatnění vlastních vizí a podnětů,
  • členství garantuje slevy na seminářích a konferencích organizovaných SME ČR,
  • účast na pracovních skupinách SME ČR,
  • možnost využití networkingu napříč členskou základnou a účast na uzavřených klubových debatách k interním strategiím SME ČR,
  • poradentství v oblasti médií a marketingu od zkušeného týmu SME ČR,
  • možnost prezentace na Obnovitelně.cz, jednom z nejčtenějším zpravodajských portálů z oblasti energetiky v ČR

Partnery svazu se mohou stát firmy a podniky, kterým je blízké téma rozvoje nových prvků  energetiky. Partnerům nabízíme exkluzivní přístup k novinkám z oblasti moderní energetiky v Česku i ve světě, prezentaci na připravovaných akcích a v plánovaných informačních materiálech. Partneři Svazu moderní energetiky se mohou zapojit do práce svazu a předkládat návrhy či připomínky v oblasti legislativy, mohou také získat mediální poradenství.

Pro více informací neváhejte kontaktovat Tomáše Buzrlu, výkonného ředitele SME ČR, na tomas.buzrla@modernienergetika.cz

Společná vize

Základním cílem Svazu moderní energetiky ČR je zajistit dobré podmínky pro technologický růst české ekonomiky. Naše úsilí bude rámovat snaha o to, aby domácí ekonomiku poháněly nízkouhlíkové zdroje energie, mezi které nepatří pouze elektrárny nebo teplárny, ale také energetické služby nebo využití chytrých sítí a virtuálních řešení. Klíčové bude zajistit spolehlivé a dostupné zásobování energie pro všechny kategorie odběratelů při zachování požadavků na čistotu ovzduší, energetickou nezávislost, stabilitu dodávek a dlouhodobě nízké ceny.

Společným jmenovatelem našeho úsilí je přesvědčení, že moderní energetiku lze chápat jako širší rámec zahrnující moderní technologie, opatření a postupy, směřující k energetice efektivní, bezpečné a šetrné k životnímu prostředí. K jednotlivým technologiím přistupujeme tak, aby byl zachován princip technologické neutrality při zohlednění očekávaného vývoje a inovací.

Využijeme průniků mezi obnovitelnými zdroji energie, akumulací energie, chytrými sítěmi, společnou výrobou elektřiny a tepla, nastupujícími řešeními v oblasti digitalizace a dalšími energeticky efektivními řešeními tak, abychom společně navrhovali opatření, která umožní stabilní rozvoj nové energetiky jako pevné součásti české ekonomiky.

Moderní cíle

Svaz moderní energetiky ČR chce do české debaty přinášet evropské impulsy, které povedou k zajištění přední pozice v oblasti vývoje a výroby progresivních technologií. Naším cílem je zajistit pro český energetický průmysl a vývojová pracoviště takové podmínky, které z nás udělají tygra v oblasti inovativních řešení pro 21. století.

Zasadíme se o to, aby české domácnosti a firmy mohly uplatňovat nová řešení z oblasti digitalizace, moderní energetiky nebo dopravy. Budeme usilovat o takové legislativní změny a pravidla, která dostanou českou ekonomiku na špici technologického vývoje, a především praktického využití inovativních prvků ekonomiky.

Státní energetická koncepce by měla počítat s vývojem technologií a ekonomiky v různých scénářích, které zvládnou pružně reagovat na nástup nových řešení. Budeme iniciovat debatu o aktualizaci energetické politiky. Navrhneme konkrétní cíle v jednotlivých oblastech moderní energetiky, kde základním scénářem pro další rozvoj bude „technologický scénář“ obsahující progresivní variantu rozvoje nových prvků v energetice.

Využijeme progresivní součásti očekávaného obsahu Zimního energetického balíčku Evropské unie k diskuzi o budoucí podobě české energetiky. Zaměříme se především na body jako je samovýroba elektřiny, akumulace energie, elektromobilita nebo nové prvky v rámci energetického trhu (digitalizace, agregátoři, blockchain).

Dlouhodobý trend moderní energetiky představuje podnikatelskou příležitost nejen pro řadu   průmyslových odvětví, ale také výzkumné a vývojové organizace. Budeme usilovat o zvýšení počtu pilotních projektů založených na integraci jednotlivých technologií nízkouhlíkové energetiky.

Výzkum nových řešení na univerzitách i centrech výzkumu může nabídnout potřebné cesty, které povedou k vyššímu využití obnovitelných zdrojů a akumulace energie za lepší ceny i řešením, která integrují jednotlivé prvky moderní energetiky v uživatelsky přívětivý celek. To se však neobejde bez komplexně vzdělaných pracovníků. Podpoříme proto návrhy, které povedou ke zvýšení kvality ve vzdělávání na základních a středních školách zaměřením na rozvoj samostatného myšlení, kreativitu, vyhledávání a analýzu informací a zejména  přípravu na celoživotní vzdělávání.

Náš tým

Martin Sedlák

Martin Sedlák

Programový ředitel

Tomáš Buzrla

Tomáš Buzrla

Výkonný ředitel

Jana Austová Pikardová

Jana Austová Pikardová

PR manažer

Ivan Touška

Ivan Touška

Analytik

Žofia Zigová

Žofia Zigová

Ambasadorka

Představenstvo

Marek Lang

Marek Lang

člen představenstva

Marek Lang je ředitelem energetické divize společnosti JRD, předního developera nízkoenergetických bytových domů, který se již téměř 10 let věnuje také investicím do projektů obnovitelných zdrojů energie. Kromě této pozice působí Marek Lang také ve vedení společnosti Millenium Technologies rozvíjející technologii plazmového zplyňování, ve vedení kolektivního systému pro recyklaci solárních panelů REsolar a je místopředsedou Aliance pro energetickou soběstačnost, nezávislé platformy zabývající se systematicky tématy moderní energetiky. Marek Lang je absolventem Západočeské univerzity, oboru Kybernetika a řídící technika.

Josef Jeleček

Josef Jeleček

člen představenstva

Je generálním ředitelem a předsedou představenstva firmy TEDOM a.s. Hlavní činností TEDOMU je výroba kogeneračních jednotek na bázi spalovacích motorů. Součástí TEDOMU je i německá firma SCHNELL GmbH, se kterou TEDOM společně tvoří jednoho největších dodavatelů kogenerační technologie do 5 MW na světě. Josef Jeleček je i předsedou COGEN Czech – spolku, sdružujícího provozovatele většiny kogeneračních jednotek do 5 MW v České republice. Josef Jeleček po absolvování VUT Brno, katedry jaderných a energetických systémů zahájil svoji kariéru ve vývoji spalovacích turbín v První Brněnské strojírně, následně pracoval v Jaderné elektrárně Dukovany a poté založil společnost TEDOM a.s., ve které pracuje dodnes.

Jan Fousek

Jan Fousek

člen představenstva

Jan Fousek je výkonným ředitelem Asociace pro akumulaci energie a baterie AKU-BAT, která podporuje rozvoj velkokapacitních úložišť energie. Působí rovněž jako předseda dozorčí rady Solární asociace ČR, kde je zodpovědným za evropskou agendu, pravidelně vystupuje na tuzemských i mezinárodních konferencích a komunikuje s odbornou veřejností a s médii. Na energetických trzích se pohybuje od roku 2007. V letech 2011–2016 byl spolumajitelem a jednatelem jednoho z největších evropských obchodníků s povolenkami a elektřinou, společnosti Virtuse Energy. V minulosti pomáhal také rozbíhat čínský trh s emisními povolenkami na základě zkušeností z Evropy.